OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Peter Kyjovsky, Peter Servis, Varhaňovce 90, 082 05 Prešov,
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo 750-51891

IČO 52 105 351
DIČ 1124 934 019

Účel spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov (dotknuté osoby) na účely plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby v súlade s § 10 ods. 3 písmena. b zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na účely vykonania autorizovaného záručného a po-záručného servisu elektrospotrebičov, vybavovanie reklamácií, objednania a predaja náhradných dielov pre elektrospotrebiče prostredníctvom internetového obchodu, uzatvorenia kúpnej zmluvy, vystavenia daňového dokladu na zaplatenia kúpnej ceny za objednaný tovar alebo službu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, dodania a doručenia tovaru na miesto doručenia uvedeného klientom a jeho odovzdanie oprávnenej osobe a identifikácia klienta pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru, evidencie objednávok pre riešenie vzniknutých prípadných reklamácií a platby za tovar.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 2. Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
 • meno, priezvisko, adresa bydliska a doručenia tovaru, telefónne číslo klienta, adresa elektronickej pošty klienta a podpis.
 1. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v podmienkach ich spracúvania, spracúva ich prevádzkovateľ v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy a budú do nej zapracované.

Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutej osoby iba v rozsahu potrebnom na splnenie povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru alebo služby za dohodnutú cenu. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby na účel plnenia zmluvy v zmysle § 10 ods. 3 písmena. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, kde dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
 2. Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia si povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy. Bez ich poskytnutia nebude schopný prevádzkovateľ riadne plniť zmluvné povinnosti voči klientovi. Neposkytnutie osobných údajov klientom prevádzkovateľovi je dôvodom neuzavretia zmluvy medzi prevádzkovateľom a klientom.
 3. Klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené tretej strane (napr. dopravca a pod.) len za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Poskytnutie osobných údajov tretej strane

 1. Prevádzkovateľ poskytuje získané osobné údaje klientov tretej strane výlučne za účelom splnenia si povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, a to hlavne k zabezpečeniu doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia a telefónne číslo osoby na doručenie,
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje klienta (dotknutej osoby) tretej strane výlučne v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov alebo keď to ustanovuje osobitný predpis.

Okruh príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené

Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje klienta tretej strane okrem prípadov, keď to je nevyhnutné na plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy alebo keď to ustanovuje osobitný predpis.

Forma zverejnenia osobných údajov a prenos osobných údajov do tretej krajiny

 1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje klientov získané za účelom uzatvorenia zmluvy medzi prevádzkovateľom a klientom (dotknutou osobou).
 2. Osobné údaje klientov (dotknutých osôb) nie sú predmetom prenosu do tretích krajín.

Poučenie o právach klienta (dotknutej osoby)

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písmena. a) až e) druhý až šiesty bod citovaného zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písmena. e) a f) citovaného zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písmena. d) citovaného zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písmena. d) citovaného zákona na účely priameho marketingu.
 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písmena. a), e), f) alebo g) citovaného zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 citovaného zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 3. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 2. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 3. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa citovaného zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 4. Dotknutá osoba (kupujúci) je povinná poskytnúť len pravdivé osobné údaje. V súlade s § 16 ods. 1 citovaného zákona je za nepravdivosť osobných údajov zodpovedný ten, kto do informačného systému osobné údaje poskytol.

Súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzujem, že v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov som bol/a oboznámený/á s podmienkami spracúvania osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa.